POSLOVNO LOGISTIČNI CENTER KOMUNALA TREBNJE

  • Lokacija objekta: Trebnje
  • Naročnik: JP Komunala Trebnje d.o.o.
  • Neto tlorisna površina objekta: 1.800 m2
  • Faze projektiranja: IDZ, PGD, PZI
  • Projektiranje in izvedba: 2017-2018, izvedeno 2019

Komunala Trebnje